Για την ενεργοποίηση αυτοματισμών εργασιών από την έκδοση 190 και πλέον, στη συνδεδεμένη βάση Argus με στο site, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

 

Ανοίγετε το αρχείο default.aspx που βρίσκεται στον root φάκελο του argus web site, και με ένα text editor (όπως το σημειωματάριο ή το notepad++), βρίσκετε τη παρακάτω γραμμή:

 
< script runat ="server">
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
divbanner.Visible = this .Connected_jcMembershipUser == null || !this.User.Identity.IsAuthenticated;
divhomeauthenticated.Visible = this .Connected_jcMembershipUser != null && this .User.Identity.IsAuthenticated;
}
</ script >

και προσθέτετε τη παρακάτω γραμμή στο Page_Load { }

SharpCRM.core.WorkFlow.ActionQueueManager.PortalSiteActiveActions = this.GetPortalSiteActiveActions();

 

ώστε τελικά να είναι:

 

< script runat ="server">
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
SharpCRM.core.WorkFlow.ActionQueueManager.PortalSiteActiveActions = this.GetPortalSiteActiveActions();
divbanner.Visible = this .Connected_jcMembershipUser == null || !this.User.Identity.IsAuthenticated;
divhomeauthenticated.Visible = this .Connected_jcMembershipUser != null && this .User.Identity.IsAuthenticated;
}
</ script >
 
 

Στη συνέχεια, στη συνδεδεμένη με το site βάση δεδομένων και στον πίνακα rsJC_PortalSites , ενημερώνετε τη τιμή του πεδίου bActiveActions σε -1 , ώστε να ενεργοποιηθεί ο scheduler.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙