Argus Global Logo
Argus Global Logo

ArgusERP

Είναι το μόνο ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων για φορείς κατάρτισης όπως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρα δια Βίου Μάθησης. Περιλαμβάνει το λογισμικό Argus που δημιουργήθηκε το 1997 από τον Δημήτρη Δρόσο, βασικό στέλεχος της εταιρίας μας, και το οποίο από τότε εξελίσσεται συνεχώς προσαρμοζόμενο στις συνεχείς και ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας των ΚΕΚ. 

Σήμερα με το λογισμικό αυτό εξυπηρετούνται πάνω από 60 φορείς κατάρτισης που υλοποιούν περισσότερο από το 70% της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Η εταιρία μας υποστηρίζει και διαθέτει το προϊόν ArgusERP#, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από το Argus, το ειδικό σύνθετο SharpCRM που περιλαμβάνει CRM λειτουργίες, διαχείριση εγγράφων, διαχείριση έργων και συμβάσεων, κ.α., ένα νέο εξελιγμένο σύστημα παραγωγής εντύπων και καταστάσεων και μια σειρά από νέα εργαλεία (SharpManager κλπ).

Η Λειτουργική Φιλοσοφία του ArgusERP# χαρακτηρίζεται από:

 • Την πλήρη κάλυψη του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των φορέων κατάρτισης (ΚΕΚ/ΚΔΒΜ/ΙΕΚ).
 • Τη δυνατότητα συνεργασίας (διαλειτουργικότητας) με εξωτερικά προγράμματα (Add-ons) που μπορούν να επιτελούν εξειδικευμένες συμπληρωματικές στο Argus ERP λειτουργίες. Έτσι λειτουργούν τα προγράμματα που παράγουν τα έντυπα που απαιτούνται από το θεσμικό πλαίσιο.
 • Την Διαχείριση Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής προσαρμοσμένης στο πλαίσιο αυτό.
 • Το εύχρηστο περιβάλλον εργασίας.
 • Την ενιαία εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων στη βάση του συστήματος και την άμεση διάθεση των δεδομένων αυτών στους απεριόριστους πρακτικά χρήστες του συστήματος που μπορεί να υπάρχουν.
 • Την ενιαία διαχείριση εκπαιδευτικών και οικονομικών διαδικασιών και την διαλειτουργία μεταξύ τους.
 • Την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στο προσωπικό όλων των δομών του ΠΕΛΑΤΗ ανεξαρτήτως γεωγραφικής διασποράς μέσω ειδικών servers (terminal servers).
 • Την διασφάλιση εμπιστευτικότητας, ορθότητας και ακεραιότητας των δεδομένων.
 • Την δυνατότητα παραμετροποίησης πολλών υποσυστημάτων και λειτουργιών από τον πελάτη, ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Λειτουργίες

 

Περιλαμβάνει:

 1. Την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της διαχείρισης προγραμμάτων, εκπαιδευτών, καταρτιζόμενων, συνεργατών, εταιριών, καθώς επίσης και την δημιουργία όλων των προβλεπόμενων - από το θεσμικό πλαίσιο - εντύπων, δημιουργία συμφωνητικών, βεβαιώσεων, παραμετρικών εντύπων και καταστάσεων.
 2. Την παρακολούθηση απουσιών.
 3. Την διαχείριση των ομάδων των συμμετεχόντων στα προγράμματα.
 4. Την διαχείριση του περιεχομένου και του ωρολογίου των προγραμμάτων κατάρτισης.
 5. Την διαχείριση παραδοτέων εκπαιδευτών.
 6. Την δημιουργία Απογραφικών Δελτίων Ωφελούμενων σε πράξεις ΕΚΤ.
 7. Τη σύνδεση στο ΕΡΓΑΝΗ και την αυτόματη συμπλήρωση των αναγγελιών θεωρητικής κατάρτισης.

Περιλαμβάνει:

 1. Την διαχείριση γενικής λογιστικής και ενιαίας διαχείρισης των οικονομικών χρήσεων, την διαχείριση συναλλασσόμενων, διαχείριση κινήσεων λογιστικής, την αναλυτική παρακολούθηση λογαριασμών, διαχείριση αξιογράφων, διαχείριση παγίων, εμπορική διαχείριση, μηχανογραφική έκδοση επιταγών, αυτόματο υπολογισμό αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών, επεξεργασία εκκαθαρίσεων και δημιουργίας αρχείου μαζικών πληρωμών προς τις τράπεζες, κ.α..
 2. Την επιλογή καταρτιζόμενων και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (με ολοκληρωμένη διαχείριση ερωτηματολογίων, βαθμολόγησης, δημιουργίας σύνθετων τύπων αξιολόγησης, δημιουργία εκθέσεων).
 3. Την οικονομική παρακολούθηση των προγραμμάτων (καταχώρηση προϋπολογισμών και παρακολούθηση της πορείας απορροφήσεων, επιμερισμός των δαπανών της γενικής λογιστικής στα έργα).
 4. Την παρακολούθηση και πληροφόρηση της διοίκησης (με παραγωγή πλήθους αναφορών (pdf, excel, word, xml, κ.α.). Υπάρχει επιπλέον δυνατότητα για προσαρμοσμένη παραμετροποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα.
 
 
Παραγωγή εντύπων υπουργείου
Αυτόματη συμπλήρωση και παραγωγή όλων των επίσημων εντύπων έναρξης και παρακολούθησης του υπουργείου, για κάθε πρόγραμμα και υποέργο (π.χ. Έκθεση υλοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης, Αναλυτικό ωρολόγιο προγράμματος κατάρτισης, Κατάσταση αντικατάστασης ή αποχώρησης καταρτιζομένων, κτλ.
 
 
Παραμετρικά Έντυπα
 
 
Σύνδεση με Microsoft Office
 
 
Δημιουργία εκθέσεων / περιοδικών καταστάσεων
Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα παραγωγής πολλών εκθέσεων και περιοδικών καταστάσεων. Αυτές αφορούν:
 • Οικονομικές Καταστάσεις (Καταστάσεις Δαπανών, Καταστάσεις προϋπολογισμών ΟΠΣ, καταστάσεις απολογισμών, κ.α.)
 • Καταστάσεις Υλοποίησης (καταστάσεις προγραμμάτων, καταστάσεις εκπαιδευτών, καταστάσεις μισθοδοσίας, καταστάσεις καταρτιζομένων, κ.α.)
 • Καταστάσεις ΣΥΥ
 • Καταστάσεις ΛΑΕΚ
 • Τριμηνιαία Δαπανών, κ.α.
  Κάθε κατάσταση μπορεί να δημιουργηθεί σαν ηλεκτρονικό έντυπο με τη μορφή:

  • Adobe Acrobat (pdf)

  • Microsoft Word (doc)

  • Microsoft Excel (xls) και raw data του Excel

  • Rich Text Format (rtf)

Το ArgusERP υιοθετεί ένα σύστημα ασφαλείας που δίνει πολλές δυνατότητες αλλά είναι απλό στην διαχείρισή του. Μέσα από την κονσόλα διαχείρισης ασφαλείας, ο διαχειριστής του συστήματος έχει τις παρακάτω επιλογές:

 
Διαχείριση χρηστών
Δημιουργία και διαχείριση χρηστών Argus, έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να έχει τους δικούς του κωδικούς εισόδου στο σύστημα (username και password), παράλληλα με τις υπόλοιπες πληροφορίες που μπορούν να καταχωρηθούν για αυτόν (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, παράρτημα, κτλ).
 
 
Διαχείριση ρόλων
 
 
Διαχείριση δικαιωμάτων
 
 
Ευέλικτη διαχείριση στοιχείων χρήσης
Αυτόματα μέσω διαδικτύου μπορεί να γίνει αλλαγή των στοιχείων χρήσης, όπως π.χ. σε περίπτωση αίτησης περισσοτέρων χρηστών

Το ArgusERP εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις ανάγκες που δημιουργούνται. Ως ολοκληρωμένη λύση, παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες υποστήριξης:

 
Argus Update
Δυνατότητα αυτόματου ελέγχου για ενημερώσεις του Argus, καθώς επίσης και αυτόματη λήψη και εγκατάσταση αυτών μέσω διαδικτύου
 
 
Αυτόματη αναβάθμιση / εγκατάσταση
 
 
Απομακρυσμένη Υποστήριξη
 
 
Online σύστημα βοήθειας
Μέσα από την εφαρμογή Argus και επιλέγοντας 'Βοήθεια' από το σχετικού μενού, ανοίγει (online από το διαδίκτυο) σελίδα σχετική με την φόρμα που βλέπει ο χρήστης, εξηγώντας τις λειτουργίες της φόρμας αυτής, τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν, κτλ... Οι σελίδες βρίσκονται στο διαδίκτυο για άμεση πρόσβαση των χρηστών στα πλέον πρόσφατα και ενημερωμένα θέματα βοήθειας.

 

Προαπαιτούμενα Εγκατάστασης

 


Τα παρακάτω προγράμματα διατίθενται δωρεάν από τον server της ArgusGlobal ή από την Microsoft, ως προαπαιτούμενο λογισμικό (software) που θα πρέπει να έχει ένας σταθμός εργασίας (client) Argus:

 

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

 • Microsoft Windows 7 ή ανώτερο

 • Microsoft Windows Server 2008 ή ανώτερο
 
 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙